Regulamin świadczenia usług

1. Definicje
Terminy użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
Adres E-mail – adres poczty elektronicznej, wskazany przez Użytkownika i powiązany z Kontem;
Dodatkowe Elementy – dodatkowe elementy Gry w postaci kryształów lub pakietów, dostępne z
poziomu interfejsu Gry w ramach świadczonych Usług po zawarciu Umowy o Dodatkowe
Elementy;
Formularz Rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy jego rejestracji, służący
założeniu Konta;
Gra – gra internetowa Magic Saga, dostępna w Serwisie, którą dostarcza i
obsługuje w trybie on-line Usługodawca;
Konto – struktura informatyczna, dostarczana przez Usługodawcę, zindywidualizowana dla
Użytkownika, która pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Gry i z Usług świadczonych przez Użytkownika;
Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu;
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy
Usługi, umieszczony pod adresem: https://www.magic-saga.com;
Umowa – umowa o korzystanie z Gry zawierana pomiędzy Usługodawcą a
Użytkownikiem z chwilą założenia przez Użytkownika Konta w Serwisie;
Umowa o Dodatkowe Elementy – umowa zawierania między Usługodawcą a
Użytkownikiem, której przedmiotem jest nabycie przez Użytkownika Dodatkowych Elementów;
Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Użytkownika w oparciu o Regulamin, w tym korzystanie z Gry;
Usługodawca – Karol Zalewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Entergames Karol
Zalewski; miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Maratonska 3 lok. 46, 26-600
Radom; NIP: 9482601196, REGON: 147234899;
Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług.
2. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa sposób korzystania przez Użytkownika z Gry, w szczególności:
1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
2. zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
3. warunki zawierania i rozwiązywania Umowy;
4. tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem Umowy, a
także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i
utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
3. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w
sposób opisany w punkcie 2.2.
4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy.
3. ZAWARCIE UMOWY. ZAŁOŻENIE KONTA
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą założenia przez Użytkownika Konta.
2. Założenie przez Użytkownika Konta wymaga prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika Formularza
Rejestracyjnego,
akceptacji Regulaminu oraz rejestracji.
3. Użytkownik zakłada Konto osobiście, bez pośrednictwa podmiotów trzecich, w szczególności podmiotów
komercyjnie rejestrujących osoby fizyczne.
4. Wysyłając Formularz Rejestracyjny, Użytkownik oświadcza, że:
1. podane w nim dane są kompletne i prawdziwe;
2. jest uprawniony do zawarcia Umowy;
3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, Usługodawca utworzy dla
Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto o loginie odpowiadającemu podanemu przez
Użytkownika Adresowi E-mail.
6. Użytkownik może wyrazić fakultatywną zgodę na przetwarzanie Adresu E-mail przez Usługodawcę w
celu marketingu, reklamy, promocji produktów lub usług własnych oraz podmiotów trzecich.
7. Osoby niepełnoletnie mogą założyć Konto tylko w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody
przedstawiciela ustawowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy przedstawiciel
ustawowy taką zgodę wyraził, żądając od Użytkownika przedstawienia dokumentu obejmującego swoją
treścią oświadczenie woli w zakresie udzielenia zgody. Jeśli niepełnoletni Użytkownik nie przedstawi
takiego dokumentu, Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania Konta do chwili przedstawienia
dokumentu.
8. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu E-mail. Adres E-mail jest
podawany bezpośrednio na Formularzu Rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku
rejestracji Użytkownika za pośrednictwem innych serwisów, np. Facebook. Użytkownik jest zobowiązany
do bieżącego monitorowania podanego Adresu E-mail, a w przypadku jego zmiany – do niezwłocznego
zaktualizowania Adresu E-mail na swoim Koncie.
9. Adres E-mail stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do
wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. W przypadku podania nieprawidłowego
Adresu E-mail, Użytkownik nie będzie miał możliwości zapoznawania się z wiadomości kierowanymi do
niego przez Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika
błędnego lub nieprawdziwego Adresu E-mail, a w szczególności nie ma obowiązku weryfikacji
prawdziwości podanego przez Użytkownika Adresu E-mail.
10. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w
ramach Serwisu lub jeżeli w ocenie Usługodawcy jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami,
narusza dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się
Usługodawca są następujące:
1. dostęp do sieci Internet;
2. posiadanie aktywnego Adresu E-mail;
3. standardowy system operacyjny (tj. Windows 7, OSX 10 lub ich nowsze wersje);
standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies, przy czym
Usługodawca zaleca korzystanie z przeglądarek Chrome lub Safari.
2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Adresu E-mail oraz hasła dostępu. Użytkownik jest
zobowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i
ponosi wyłączną
odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
3. Jeżeli Użytkownik podejrzewa, że osoba trzecia uzyskała lub może uzyskać nieautoryzowany dostęp do
Konta lub hasła dostępu, zawiadomi o tej okoliczności Usługodawcę oraz dokona zmiany hasła dostępu
samodzielnie lub za pośrednictwem Usługodawcy. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę
informacji o nieautoryzowanym dostępie do Konta lub hasła dostępu lub istnieniu takiego zagrożenia,
Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania dostępu do takiego Konta. Usługodawca poinformuje
Użytkownika o
zablokowaniu dostępu do Konta.
4. Po zalogowaniu się na Konto Użytkownikowi wyświetlony zostaje interfejs Gry. Korzystanie z
Gry odbywa
się poprzez poruszanie się pomiędzy opcjami dostępnymi z poziomu interfejsu.
5. Założenie Konta i korzystanie z podstawowych elementów Gry w ramach Umowy jest nieodpłatne.
Użytkownik może korzystać z Dodatkowych Elementów Gry za opłatą, zgodnie z
postanowieniami
punktu 7 Regulaminu.
6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z
wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikowi przedsięwzięcie odpowiednich kroków w
celu ich zminimalizowania.
7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług nie
później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w
dzień
ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca
pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. Z zastrzeżeniem punktu 5.2, Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia
Usług.
2. Usługodawca jest uprawniony do przerw technicznych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych.
3. Usługodawca zawiadomi Użytkownika o każdej zmianie Gry, przerwie technicznej, konserwacyjnej lub
modernizacyjnej za pomocą wiadomości dostępnej z poziomu interfejsu Gry (o ile będzie to możliwe w
przypadku wystąpienia takiej przerwy). Po zakończeniu przerwy technicznej, konserwacyjnej lub
modernizacyjnej Użytkownik będzie mógł wznowić korzystanie z Gry na takim samym etapie, na jakim
znajdował się przed rozpoczęciem danej przerwy.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
1. wprowadzenia w Grze modyfikacji w czasie trwania Umowy;
2. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub
związane z modyfikacją Gry lub Serwisu;
3. wysyłania na Adres E-mail komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z
funkcjonowaniem Usług;
4. umożliwienia Użytkownikowi utworzenia Konta w Serwisie przy użyciu Adresu E-mail używanego
wcześniej przez innego Użytkownika, którego Konto zostało usunięte;
5. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres E-mail;
6. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu bez
wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze;
7. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkownika oraz dowolnego
wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie 5.3.3;
8. zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika, przeniesienia praw do
Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności
związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia
wobec Usługodawcy.
6. Prawa i obowiązki użytkownika
1. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez
siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
2. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Grze. W przeciwnym razie Usługodawca jest
uprawniony do zablokowania wszystkich Kont lub zwrócenia się do Użytkownika o wybór jednego Konta,
z którego Użytkownik chce dalej korzystać, i usunięcia pozostałych Kont.
3. Użytkownik, korzystając z Usług, jest zobowiązany do powstrzymania się od:
1. korzystania z jakichkolwiek narzędzi zastępujących działania Użytkownika lub dających
Użytkownikowi przewagę nad innymi Użytkownikami, w szczególności:
1. tworzenia lub użycia metod oszukiwania, modyfikacji, rozwiązań hakerskich lub
oprogramowania zmieniającego wyniki gier obsługiwanych w trybie online lub na
urządzeniach przenośnych;
2. użycia oprogramowania umożliwiającego analizę danych albo przechwytywanie lub
zbieranie w inny sposób informacji związanych z grami obsługiwanymi w trybie online
lub na urządzeniach przenośnych,
3. użycia metod obejścia zabezpieczeń i podobnych działań lub czynności objętych
powyższymi zakazami;
2. sprzedaży lub nabywania Kont innych Użytkowników; 
3. ingerowania w strukturę i mechanizmy funkcjonowania Gry dostarczane przez Usługodawcę, za
wyjątkiem korzystania z Gry tylko w takiej postaci, jaka została udostępniona przez Usługodawcę;
4. publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra
osobiste osób trzecich, w szczególności kierowanych wobec innych Użytkowników z
wykorzystaniem mechanizmów Gry;
5. wykorzystywania Gry lub Serwisu do celów biznesowych lub komercyjnych, a
także do publikacji
reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym;
6. wykorzystywania przez Użytkownika błędów w Grze oraz przekazywanie informacji o
takich
błędach podmiotom innym niż Usługodawca; w razie wykrycia błędów w
Grze, Użytkownik
powinien niezwłocznie zgłosić je Usługodawcy;
7. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania Gry,
Serwisu lub jakichkolwiek utworów, baz danych lub zawartości udostępnionych w Serwisie, za
wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku osobistego i w zakresie określonym
Regulaminem;
8. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogących utrudnić, zakłócić lub uniemożliwić
funkcjonowanie Gry lub Serwisu, oraz korzystania z Gry lub Serwisu w
sposób uciążliwy dla innych
Użytkowników;
9. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra
osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Gry w sposób określony w punkcie 6.3 powyżej,
Usługodawca jest uprawniony do zablokowania Konta lub wezwania Użytkownika do złożenia wyjaśnień i
zaprzestania korzystania z Gry w sposób niedozwolony.
Jeśli Użytkownik nie zastosuje się do wezwania Usługodawcy, Usługodawca ma prawo usunąć Konto,
co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
5. W każdym przypadku Usługodawca jest uprawniony do usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez
Użytkownika za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia Regulaminu.
6. Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane lub usunięte, nie może ponownie założyć Konta lub
korzystać z Gry lub Serwisu bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
7. Dodatkowe elementy
1. W toku korzystania z Gry Użytkownik może aktywować Dodatkowe Elementy.
2. Ceny wskazane w Serwisie stanowią ceny brutto wyrażone w PLN.
1. W celu aktywacji Dodatkowych Elementów Użytkownik dokonuje wyboru Dodatkowych Elementów, a
następnie zostaje przekierowany na serwis pośrednika płatności (tj. www.g2a.com obsługiwany przez G2A.COM Limited z
siedzibą w Hong Kongu, adres: 31/F, Tower Two, Times Square,
1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong, numer wpisu: 2088957, numer w
rejestrze handlowym: 63264201), gdzie będzie mógł dokonać zapłaty.
Dokonanie płatności w sposób wskazany powyżej odbywa się na warunkach określonych w
serwisie pośrednika płatności.
3. Po sfinalizowaniu płatności i zaksięgowaniu środków na rachunku bankowych Usługodawcy,
Usługodawca odnotuje na Koncie Dodatkowe Elementy zgodnie z
Umową o Dodatkowe Elementy.
4. Użytkownik potwierdza i deklaruje, że informacje przekazane w związku z płatnością (w
szczególności
rachunek bankowy lub numer karty bankowej) są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
5. Usługodawca jest uprawniony do zmiany opłat za Dodatkowe Elementy.
6. Umowa o Dodatkowe Elementy zostaje zawarta z chwilą zapłaty, co zostaje uwidocznione na Koncie.
8. Bonusy
1. Usługodawca może w dowolnie wybranym przez siebie momencie przydzielać Użytkownikowi bonusy w
Grze. Informacja o bonusie i kryteriach, jakie trzeba spełnić, by go otrzymać, zostanie wysłana do
Użytkownika za pomocą wiadomości dostępnej z poziomu interfejsu Gry oraz na Adres E-mail
przypisany do Konta.
2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia kręgu Użytkowników uprawnionych do otrzymania
bonusu do tych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę, o której mowa w punkcie 3.5.
9. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
10. szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Gry w sposób niezgodny z
jej przeznaczeniem, nieprawidłowy lub naruszający postanowienia Regulaminu;
11. skutki wprowadzonych zgodnie z punktem 5.2 zmian w Grze;
12. przejściową niemożliwość korzystania z Gry w czasie trwania przerw technicznej, konserwacyjnej
lub modernizacyjnej, o których mowa w punkcie 5.2;
13. niemożliwość dalszego korzystania z Gry w wyniku zakończenia funkcjonowania Gry zgodnie z
punktem 15.4.
10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – klauzula informacyjna
1. Usługodawca informuje, że jest administratorem danych osobowych Użytkownika. Dane osobowe są
gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do
tego nieupoważnione.
2. Do kontaktu z Usługodawcą w zakresie ochrony danych osobowych służy następujący adres e-
mail:
magicsaga@entergames.pl.
3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następujących celach:
1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania Umowy lub Umowy o Dodatkowe Elementy lub w
celu prawidłowej realizacji Usług;
2. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
3. wypełniania obowiązków prawnych, ciążących na Usługodawcę.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika w celu wskazanym
w punkcie 10.3 jest:
1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania Umowy lub Umowy o Dodatkowe Elementy
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z
płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z
prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych; podstawą
prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych
(Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od
osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości);
3. prawnie usprawiedliwiony interes Usługodawcy (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu
obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
5. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane przez Usługodawcę podmiotom z nim
współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania,
rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji czy IT.
6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu
wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z Umowy lub Umowy o Dodatkowe Elementy.
7. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i
wykonanie Umowy lub Umowy o Dodatkowe Elementy.
8. Dane osobowe będą przetwarzane na serwerach dostawców usług technicznych, których świadczenie
zostało przez Usługodawcę zlecone w tym celu. Dostawcy ci będą przetwarzać dane wyłącznie po
otrzymaniu wyraźnych instrukcji i są zobowiązani do zagwarantowania odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2. prawo sprostowania danych osobowych;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, kiedy Usługodawca przetwarza dane osobowe
Użytkownika na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.
11. Z praw, o których mowa w punkcie 10.9, Użytkownik może skorzystać poprzez przesłanie wiadomości
email na adres poczty elektronicznej: magicsaga@entergames.pl lub pismo pocztą tradycyjną na adres
siedziby Usługodawcy.
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów przesyłania drogą
elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich po wyrażeniu
przez Użytkownika zgody, o której mowa w punkcie 3.5. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody
na przesyłanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich poprzez zmianę
ustawień Konta.
11. Pliki Cookies
1. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies(ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe,
przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.
2. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje
dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego
działania Gry, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
3. Usługodawca informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki
internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
4. Usługodawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez
Usługodawcy poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub
skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta
Użytkownik.
5. Usługodawca informuje Użytkownika, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która
uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może
spowodować ograniczenia funkcjonalności Gry. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie
plików cookies w trakcie korzystania z Gry.
12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres email);
2. wskazanie numeru transakcji / płatności (o ile dotyczy Umowy o Dodatkowe Elementy);
3. przedmiot reklamacji;
4. okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacje niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego na Serwisie formularza lub na adres poczty
elektronicznej magicsaga@entergames.pl.
5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie najpóźniej 14 dni od jej
otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie
zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail.
13. Kodeks dobrych praktyk i alternatywne metody rozwiązywania sporów
1. Usługodawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23
sierpnia 2007 r.
o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
2. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. W szczególności Użytkownik ma możliwość:
1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięcie
sporu wynikłego z zawartej Umowy lub Umowy o Dodatkowe Elementy;
2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji
społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów, rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia
roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl.
14. Zmiany Regulaminu
1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie.
1. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w wiadomości e-mail wysłanej na Adres E-
mail lub poprzez publikację w Serwisie na co najmniej 7 dni przed planowaną datą wejścia w życie
zmienionego Regulaminu.
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje Użytkownika od chwili jego akceptacji.
3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu, Użytkownik nie zgłosi Usługodawcy
sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
4. Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, rozwiązać Umowę i
usunąć Konto w Grze. W przypadku gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie usunie Konta w
Grze, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym wejście w życie zmienionego Regulaminu, a Konto zostaje
automatycznie usunięte.
15. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
2. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez samodzielne usunięcie
swojego Konta.
3. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i
usunąć Konto Użytkownika
w następujących przypadkach:
1.naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, w szczególności korzystania
przez Użytkowanie z Serwisu lub Gry niezgodnie z punktem 6;
2.powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest
sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione
interesy Usługodawcy;
3.umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
4.wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem;
5.usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta jako
Adres E-mail.
4. W przypadku braku aktywności Użytkownika przez co najmniej 3 miesiące Usługodawca jest uprawniony
do usunięcia nieaktywnego Konta po uprzednim powiadomienia Użytkownika na Adres E-mail.
5. Usługodawca może rozwiązać Umowę z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli
zamierza zakończyć funkcjonowanie Gry.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i
usunięcia
jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z
naruszenia
Regulaminu.
7. Wraz z wygaśnięciem Umowy wygasa automatycznie Umowa o Dodatkowe Elementy.
16. Prawo Właściwe
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
17.Additional Terms and Conditions; EULAs
When you use G2A Pay services provided by G2A.COM Limited (hereinafter referred to as the “G2A Pay services provider”) to make a purchase on our website, responsibility over your purchase will first be transferred to G2A.COM Limited before it is delivered to you. G2A.COM is becoming Merchant of Record over your purchase. G2A Pay services provider assumes primary responsibility, with our assistance, for payment and payment related customer support. The terms between G2A Pay services provider and customers who utilize services of G2A Pay are governed by separate agreements which can be found under the link https://pay.g2a.com/terms-and-conditions and are not subject to the Terms on this website.

In order to proceed the payment transaction, you temporary entrusts the G2A.COM with subject of the transaction, and G2A.COM takes responsibility for the product and for the transaction processing.
With respect to customers making purchases through G2A Pay services provider checkout, (i) the Privacy Policy of G2A Pay services provider shall apply to all payments and should be reviewed before making any purchase, and (ii) the G2A Pay services provider Refund Policy shall apply to all payments unless notice is expressly provided by the relevant supplier to buyers in advance. In addition, the purchase of certain products may also require shoppers to agree to one or more End-User License Agreements (or “EULAs”) that may include additional terms set by the product supplier rather than by Us or G2A Pay services provider. You will be bound by any EULA that you agree to.
You are responsible for any fees, taxes or other costs associated with the purchase and delivery of your items resulting from charges imposed by your relationship with payment services providers or the duties and taxes imposed by your local customs officials or other regulatory body. For customer service inquiries or disputes, You may contact us by email at magicsaga@entergames.plQuestions related to payments made through G2A Pay services provider payment should be addressed to support@g2a.com.
Where possible, we will work with you and/or any user selling on our website, to resolve any disputes arising from your purchase.
W ramach witryny magic-saga.com stosowane są pliki cookies w celu świadczenia Ci usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Na przykład, dzięki cookies zachowujemy informację o Twoich ustawieniach dźwięku. Korzystanie z cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w <a href="https://magic-saga.com/privacypolicy" target="_blank">Regulaminie</a>
Ok